Sökning: "Joel Willfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Willfors.

  1. 1. Normaliserad hjärntvätt Amazon och Scientologerna - Två sidor av samma mynt?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joel Willfors; Jonathan Nyqvist; [2018]
    Nyckelord :Social Sciences; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER