Sökning: "Johan Arnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Arnell.

  1. 1. Att främja demokratiska värderingar : En studie om hur tre gymnasielärare främjar demokratiska värderingar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Johan Arnell; [2011]
    Nyckelord :samhällskunskap; gymnasiet; lärare; demokratiska värderingar; demokratiska arbetsformer; främlingsfientlighet; deliberativa samtal;

    Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att undersöka vilka arbetssätt och metoder några gymnasielärare använder sig utav i sin undervisning för att främja grundläggande demokratiska värderingar. Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med tre gymnasielärare som undervisar i ämnet samhällskunskap. LÄS MER