Sökning: "Johan Flintull"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Flintull.

  1. 1. Värdet av finansiell information vid publika bud

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Flintull; Magnus af Petersens; Erik Wange; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den finansiella informationens eventuella inverkan på onormal avkastning i samband med publika bud. I en eventstudie analyseras därför företagsförvärv genomförda på Stockholmsbörsen under tidsperioden 1990-01-01 till och med 2009-12-31. LÄS MER