Sökning: "Johan Forssén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Forssén.

  1. 1. Kris & Kapitalstruktur : Förändringar i kapitalstruktur bland företag på Stockholmsbörsen till följd av finanskrisen 2008-2009

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Edlund; Harald Larsson Forssén; [2018]
    Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättning; finanskris; Stockholmsbörsen; pecking order; trade-off; market timing;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen bland företag noterade på Stockholmsbörsenförändrades till följd av den globala finanskrisen 2008-2009. Studien utgår från femfinansiella mått som bidrar till att förklara företagens skuldsättning, hur måttens sambandmed skuldsättningen ser ut och hur dessa samband förändrats till följd av finanskrisen. LÄS MER