Sökning: "Johan Forsstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Forsstrand.

  1. 1. Det handlar om klass. Pedagogiska förhållningssätt och didaktiska metoder för att motverka klassreproduktion hos eleverna

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Johan Forsstrand; Elin Johansson; [2009]
    Nyckelord :Klass; klassreproduktion och elevers bakgrund;

    Sammanfattning : Den klassreproduktion som finns i samhället återfinns också i skolan. Elevers klasstillhörighet påverkar ihög grad deras skolprestationer. Trots att skolan skall sträva efter att skapa en likvärdig utbildning åtalla elever är det många elever som inte uppnår kunskapsmålen på grund av sin klasstillhörighet. LÄS MER