Sökning: "Johan Forsstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Forsstrand.

 1. 1. Pedagogiskt ledarskap i förskolechefers vardag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johan Forsstrand; [2018-03-16]
  Nyckelord :Förskolechef; pedagogiskt ledarskap; förskolemarknad;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med studien har varit att undersöka vilka arbetsuppgifter förskolechefer utför, hur de ser påsitt eget arbete och på sitt eget ledarskap. Jag har också undersökt om förskolechefer i privat regihar liknande arbetsuppgifter som förskolechefer i offentlig regi har eller om dessa skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om klass. Pedagogiska förhållningssätt och didaktiska metoder för att motverka klassreproduktion hos eleverna

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Forsstrand; Elin Johansson; [2009]
  Nyckelord :Klass; klassreproduktion och elevers bakgrund;

  Sammanfattning : Den klassreproduktion som finns i samhället återfinns också i skolan. Elevers klasstillhörighet påverkar ihög grad deras skolprestationer. Trots att skolan skall sträva efter att skapa en likvärdig utbildning åtalla elever är det många elever som inte uppnår kunskapsmålen på grund av sin klasstillhörighet. LÄS MER