Sökning: "Johan Fritioff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fritioff.

  1. 1. Allianser och interventioner : En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats och hur behandlingseffekt kvarstår

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Magnus Berglund; Johan Fritioff; [2008]
    Nyckelord :family treatment; therapeutic alliance; risk and protective factors; familjebehandling; terapeutisk allians; risk- och skyddsfaktorer;

    Sammanfattning : Allianser och interventioner En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats och hur behandlingseffekt kvarstår Sammanfattning I Sverige utreds årligen uppskattningsvis 100 000 barn av socialtjänstens individ- och famil-jeomsorg och antalet strukturerade öppenvårdprogram har i det närmaste fördubblats sedan 1999. Många av dessa insatser har kommit att ersätta den traditionella institutionsvården. LÄS MER