Sökning: "Johan Göransson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Göransson.

 1. 1. Electronic Control Unit for Automatic Control of Torque Vectoring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :John Huzell; Johan Göransson; [2020]
  Nyckelord :torque vectoring; electronic control unit; automatic control; yaw moment; CAN; PCB; Formula Student; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Torque vectoring for automobiles is used to increase cornering speeds and improve road safety by manipulating the car's wheel-speeds. One method of torque vectoring for a rear-wheel-drive Formula Student race car is using a dual-clutch to slip the inner wheel thus create a yaw moment during cornering. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetskravet för hävning av kommersiella köp av lös egendom - Särskilt om dess innebörd och tillämpning i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2018]
  Nyckelord :väsentligt avtalsbrott; väsentlighetskravet; väsentlighetsbedömning; väsentlig betydelse; köplagen; köprätt; hävning av avtal; hävning av kommersiella avtal; kommersiell avtalsrätt; när får man häva ett avtal; 25 § köplagen; avtalsrätt; köpavtal; hävning av köpavtal; väsentlighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law only permits termination due to breach of contract when the committed breach is fundamental. To assess the fundamentality of a breach of contract is no easy mission. The main purpose of this study is to clarify the legal meaning of the concept of fundamental breach as a prerequisite in Swedish law for terminating a commercial contract. LÄS MER

 3. 3. Ny marknadsmissbruksförordning - ny insiderreglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2016]
  Nyckelord :Finansrätt. Insiderhandel; marknadsmissbruk; insider trading; marknadsmissbruksförordningen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för ett växande näringsliv. För att upprätthålla en fungerande kapitalmarknad med jämlika spelregler för alla aktörer finns marknadsmissbruksreglerna. Ett särskilt marknadsmissbruk som anses hota kapitalmarknadens funktionalitet är insiderhandel. LÄS MER

 4. 4. Säker fillagring i hemmiljö : Hur säkrar man upp fillagring i en hemmiljö?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Johan Clarenfjord; Christian Göransson; [2015]
  Nyckelord :File storage; Cloud Services; Disk Encryption; Network Attatched Storage; NAS; File Server; Storage Solution; Storage Service; Home Environment; Private File Storage; Private File Server; Fillagring; Molntjänst; Diskkryptering; Network Attatched Storage; NAS; Filserver; Lagringslösning; Lagringstjänst; Hemmiljö; Privat fillagring; Privat Filserver;

  Sammanfattning : I det här arbetet har författarna valt att fokusera på lagringssäkerhet ur synvinkelnhemmiljö. För att kunna ge målgruppen någon form av riktlinje definieras olika kravpå säkerhet och lagring från författarnas sida att utgå från vid diskussion och arbetetsupplägg. LÄS MER

 5. 5. "Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer" : En kartläggning av kunskaperna rörande träningsmetodik inom svensk pojkishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johan Göransson; Henrik Lundgren; [2011]
  Nyckelord :Ice hockey; Youth sports; Training methods; Club; Ishockey; Ungdomsidrott; Träningsmetodik; Förening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER