Sökning: "Johan Gran"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Johan Gran.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Sammanfattning : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. LÄS MER

 2. 2. Minskad årsringsbredd hos gran (Picea abies) : - en vitalitetsförlust efterföljande en torkperiod

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Blomquist; [2020]
  Nyckelord :Spruce; drought; resistograph; spruce bark beetle; year ring width; Gran; torkstress; resistograf; granbarkborre; årsringsbredd;

  Sammanfattning : Effekten av torka på gran kan var stor. Sommaren 2018 var en av de torraste och varmaste somrarna på länge. En sådan period påverkar ofta granars vitalitet negativt och kan leda till en ökad risk för angrepp av granbarkborre. LÄS MER

 3. 3. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Back; Christian Syk; [2018]
  Nyckelord :Ellenberg; hävd; indikatorvärden; tallskog; granskog; markanvändning;

  Sammanfattning : Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. LÄS MER

 4. 4. Ungskogsgödsling i granskog - potentiell åtgärd för framtidens skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Sunesson; Anders von Mecklenburg; [2018]
  Nyckelord :Fertilization; Norway spruce; intensive growth; practical scale; ungskogsgödsling; intensivodling; gran; operationell praktiskt skala;

  Sammanfattning : The demand of wood products will increase in the future when fossil-based fuel will be replaced by fossil free fuels. To meet the growing demand in the future, production increasing measurements must have to be done today. One of the most effective measurements, that increases production, is fertilization in young stands of spruce. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på kantzoner i Fylleåns avrinningsområde efter föryngrings-avverkning och återbeskogning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Percy Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Riparian buffer zones have become an established concept in the forestry industry, meant to preserve species richness, stabilize the shoreline, and prevent leakage of nutrients and sediments to forest streams and lakes. It is a common perception in the Swedish Forest Agency in Halland that the handling of buffer zones in the forestry industry is insufficient to protect the freshwater streams and lakes in the forest. LÄS MER