Sökning: "Johan Hagerborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hagerborg.

  1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
    Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

    Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER