Sökning: "Johan Hausmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hausmann.

  1. 1. Samordning av konsultdiscipliner i projekteringsskedet : En studie av Projektgaranti AB:s verksamhetssystem

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Johan Hausmann; Rachel Marzban; [2015]
    Nyckelord :Coordination; Business systems; Installation Coordination; Installations; consultants and Communication; Samordning; Verksamhetssystem; Installationssamordning; Installationer; Konsulter; Kommunikation;

    Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes för Projektgaranti ABSyftet med examensarbetet var att granska förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan olika konsultdiscipliner inom projekteringsskedet. Vidare utvärderades och granskades de olika projektens utförande i avseende dokumentation i förhållande till rutiner och verksamhetsguidens anvisningar. LÄS MER