Sökning: "Johan Hedén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Hedén.

 1. 1. Rotational Diffusion of Cellulose Nanofibrils.

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

  Författare :Johan Wärnegård; William Hedén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cellulose nanofibrils, CNF, is a technical term for the smallest crystalline constituentsof wood. Namely particles of cylindrical shape measuring 20-40 nm indiameter and 1-2 um in length. These fibrils display high ultimate tensile strengthand a Young's modulus comparable to Kevlar. LÄS MER

 2. 2. Den kommunikativa arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hedén; Malin Mattsson; Johan Segergren; [2008]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; intern kommunikation; identitet; image; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att kartlägga och visualisera hur all medveten kommunikationen av arbetsgivarvarumärket sker internt i företag idag. Primär data har samlats in via tio stycken intervjuer. Samtliga intervjuer har skett semistrukturerat med öppna frågor. LÄS MER

 3. 3. Vill man så kan man, en litteraturstudie av viljans inverkan på kroppens läkningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Magnus Hedén; Johan Lamartine; [2007]
  Nyckelord :förväntan; kropp-själrelationer; läkningsförmåga; placeboeffekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om viljan har en inverkan på kroppens läkningsförmåga samt hur en eventuell inverkan kan användas vid omvårdnad av patienter. Litteraturstudien bygger på åtta kvantitativa och två kvalitativa studier som på olika sätt berör sambandet mellan kropp och psyke. LÄS MER