Sökning: "Johan Huovinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Huovinen.

  1. 1. Privatiseringens debatt : privatisering som en fortsättning av politiken med andra medel

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Johan Huovinen; [2006]
    Nyckelord :Armed Forces; Officers; Befälsordning; Officerare; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

    Sammanfattning : Privata säkerhetsföretag verkar i dag i stor utsträckning etablerat sig som en del i eller parallellt med den västliga militära styrkestrukturen, framför allt i USA. Uppgifterna som de privata säkerhetsföretagen löser är till huvudsak uppgifter som traditionellt tidigare lösts av militära förband. LÄS MER