Sökning: "Johan Kolvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Kolvik.

  1. 1. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER