Sökning: "Johan Långelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Långelid.

  1. 1. Yield spread på den svenska företagsobligationsmarknaden - En kvantitativ studie om förhållandet mellan yield spread och företagsspecifika variabler på den svenska obligationsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Långelid; Joakim Svensson; [2019-02-01]
    Nyckelord :Yield spread; Corporate bonds; Credit score; Key ratios; Default risk;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explain how company-specific factors affect yieldspread on the Swedish corporate bond market, a market that has grown significantly over thepast decade.Theory: The theoretical frame of reference is based on research articles published inrecognized journals that primarily deal with credit risk but also other risk components thataffect the yield spread. LÄS MER