Sökning: "Johan Lagerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Lagerberg.

  1. 1. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan beställare och entreprenör i dagens totalentreprenader inom järnvägssektorn?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Johan Hjalmarsson; Mattias Lagerberg; [2012-09-18]
    Nyckelord :Ansvarsfördelning; Upphandling; Totalentreprenader; Trafikverket;

    Sammanfattning : .... LÄS MER