Sökning: "Johan Lundkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johan Lundkvist.

 1. 1. HUR SMÅ REVISIONSBYRÅER HANTERAR DIGITALISERINGE

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Lundkvist; Carolina Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Revision; Revisionsprocessen; Digitalisering; Ekonomiskt resursperspektiv;

  Sammanfattning : Frågeställningar:    Hur har revisionsprocessen digitaliserats i små revisionsbyråer?  Hur har små revisionsbyråer påverkats av digitalisering i revisionsprocessen med avseende på tid, kunskap och finansiering?   Syfte: Syftet med studien är att utreda hur små revisionsbyråer digitaliserat revisionsprocessen. Studien avser även att utifrån ett ekonomiskt resursperspektiv med avseende på tid, kunskap och finansiering utreda hur små revisionsbyråer påverkats av revisionsprocessens digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Moderna hugskott : Modernism och performativitet i Stina Aronsons Två herrar blev nöjda (1928)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Klingborg Johan; [2014]
  Nyckelord :Stina Aronson; Två herrar blev nöjda; modernism; performativitet; Judith Butler; Sören Kierkegaard; identitetslek; berättarstruktur; det omedvetna;

  Sammanfattning : Ett gemensamt drag i den tidigare forskningen om Stina Aronsons modernism har varit att betona Artur Lundkvists betydelse. Den här uppsatsen undersöker en roman som utkom före det att Aronson hade någon kontakt med Lundkvist, Två herrar blev nöjda från 1928, i syfte att nyansera nämnda historieskrivning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och den psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Lundkvist; Tobias Totsås; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Psykosocial; vårdkvalité; sjuksköterska; patient; relationer;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Alla personer inom sjuksköterskans omgivning är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Sjuksköterskor, patienter och övrig personal i arbetsomgivningen är med och skapar miljön och utvecklas av den. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i samband med MKB.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Lundkvist Johan; [2013]
  Nyckelord :Miljökonsekvensbeskrivning; MKB; Riskfrågor; Riskanalys; Riskkriterier; MKB i samband med risk; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur riskfrågor hanteras inom MKB i samband med detaljplaneprocessen och väglagen med dess process samt undersöka om riskkriterier finns. Med riskfrågor menas risker som rör människor och miljö i samband med MKB för projekt. LÄS MER

 5. 5. Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johan Lundkvist; [2008]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; Datorn i skolan; it; ikt; läs- och skrivutvecklingsmetoder; läsutveckling; skrivutveckling; språkutveckling; Trageton;

  Sammanfattning : Datorn har idag en central roll i vårt samhälle och det är naturligt att skolan tar till sig ny teknik och använder datorn som ett verktyg för elevernas lärande. Syftet med min undersökning är att ta reda på om datorn, i arbetet med Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, har en naturlig roll i läs- och skrivinlärningen. LÄS MER