Sökning: "Johan Mannen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Mannen.

 1. 1. Ändrade förutsättningar för Faderskapspresumtion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Lilja; [2017]
  Nyckelord :Faderskapspresumtion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen behandlar faderskapspresumtionen i svensk rätt. Faderskapspresumtionen antogs i syfte att förhindra ovisshet om vem som är far till ett barn. Presumtionen fastslår att det är den gifta mannen som är fader till ett barn som föds av dennes maka. En ogift man blir far genom en faderskapsbekräftelse eller dom. LÄS MER

 2. 2. Naturliga bilder? : Visuella representationer av genus i biologins läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Lundmark; [2017]
  Nyckelord :genus; läromedel; högstadiet; undervisning; biologi; naturvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Naturvetenskaplig vetenskap har en särställning bland vetenskaperna och detta även inom skolans undervisning. Fakta men också normer som presenteras i naturvetenskapliga sammanhang tenderar att respekteras i högre grad än samhällsvetenskaper . LÄS MER

 3. 3. Spornosexualitet : Män, maskulinitet och den manliga kroppen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johan Sammelin; [2015]
  Nyckelord :sociology; masculinity; metrosexuality; spornosexuality; gender; embodiment; body; sport; pornography
; sociologi; maskulinitet; metrosexualitet; spornosexualitet; genus; förkroppsligande; kroppen; sport; pornografi;

  Sammanfattning : During the last decade of the twentieth century both ’manhood’ and gender studies seems to have undergone changes. With the field of masculinity and the critical studies of men, added as ’subsections’ of broader gender studies, new knowledge has been produced to better grasp the production of gender and power relations of patriarchy. LÄS MER

 4. 4. Kan kvinnor utöva idrott? : En studie om kvinnornas idrott och dess utveckling under 1890-1921

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Norman; [2013]
  Nyckelord :Kvinnor Idrott Kvinnoidrott;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur kvinnor kommer i kontakt med idrotten som tidigare århundraden tillhört mannen som uppfostringsinstrument och till soldatträning. Kvinnorna får inte tillträde till idrott inom mannens idrottsföreningar i Gävle utan de skapar en egen förening som kommer att motverka den negativa synen som finns på kvinnor och idrott under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. LÄS MER

 5. 5. Herr pedagog : En essä om en manlig pedagogs förhållning till generaliseringar i en kvinnodominerad miljö

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Fjellman; [2013]
  Nyckelord :preschool; male teacher; pedophile; masculinity; gender; gender power structure; reflection; förskola; manlig pedagog; pedofil; maskulinitet; genus; könsmaktsordning; reflektion;

  Sammanfattning : Min essä handlar om de erfarenheter jag har som manlig pedagog i förskolan och hur de har påverkat mig som manlig pedagog inom förskolan och mina självupplevda händelser som påverkat mig i min yrkesroll. Den gemensamma nämnaren i mina upplevda händelser jag beskriver är att jag möter tankar om den manliga pedagogen som en förmedlare av värden som antingen ses som goda, eller som hot. LÄS MER