Sökning: "Johan Matini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Matini.

  1. 1. Pressometer : En in situ-metod för Sveriges friktionsjordar

    Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

    Författare :Patric Hanke; Johan Matini; [2016]
    Nyckelord :Pressometer; In situ;

    Sammanfattning : Fältgeotekniska undersökningar är en viktig del av geotekniken och används vid nästan alla byggprojekt för att utreda markförhållanden och skapa underlag för dimensionering av konstruktioner. För att optimera grundläggningsdesign önskas ofta flera fältmetoder eftersom metodernas olika tillvägagångssätt kan resultera i skilda resultat och parametrar, vilka tillsammans möjliggör undersökningar i alla tänkbara jordförhållanden. LÄS MER