Sökning: "Johan Norrgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Norrgård.

  1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

    Magister-uppsats,

    Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
    Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

    Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER