Sökning: "Johan Pernvi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Pernvi.

  1. 1. Strukturkapital vid fusioner i kunskapsföretag - en fallstudie på Öhrlings PricewaterhouseCoopers

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Lundberg; Magnus Weikert; Johan Pernvi; [2001]
    Nyckelord :strukturkapital; kunskapsföretag; fusion; integrationsmekanism; Öhrlings PricewaterhouseCoopers; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Kunskapsföretag är individberoende, vilket ger strukturkapitalet en central roll i dessa organisationer. Mot denna bakgrund finner vi att en ökad förståelse för hur strukturkapitalet påverkas i en fusion mellan två kunskapsföretag efterfrågas. LÄS MER