Sökning: "Johan Qviström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Qviström.

  1. 1. Adderade råmaterial för produktion av biokol

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :Johan Qviström; [2019]
    Nyckelord :Biokol; biomassa; pyrolys;

    Sammanfattning : Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokolgenom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudierför alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. LÄS MER