Sökning: "Johan Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Rolf.

 1. 1. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsarbete som verktyg för ökad ekonomisk lönsamhet i konfektionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Axelsson; Jacob Brodowsky; Henrik Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :The Boomerang Effect; sustainability; the Clothing Industry; profitability; Triple Bottom Line; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Sustainability as a tool for obtaining increased profitability in the business of ready-made clothing Seminar date: 2013-06-05 Course: Business Administration: Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting at the Undergraduate Level, 15 ECTS Authors: Johan Axelsson, Jacob Brodowsky, Henrik Ohlsson Advisor: Rolf Larsson Five key words: The Boomerang Effect, sustainability, the Clothing Industry, profitability, Triple Bottom Line Purpose: The purpose of this thesis is to analyze if, and in that case how, a company dealing with ready-made clothing can use sustainability as a means of increasing profitability. Methodology: The authors have carried out a qualitative case study on Boomerang, a company dealing with ready-made clothing. LÄS MER

 3. 3. Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot aktieägare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Lindström; [2013]
  Nyckelord :skadeståndsansvar; externt skadestånd ; direkt skada ; aktiebolagsrätt; ABL; enskilda aktieägare ; NJA 2000 s.404 ; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion och bidra med nya infallsvinklar kring varför antalet skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter i svenska aktiebolag har varit så historiskt få till antalet. Jag har valt att använda en traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget. LÄS MER

 4. 4. Control package och strategi - dess samverkan i stora svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Eklund; Eric Larsson; Erik Axelsson; [2011]
  Nyckelord :Control package; management control systems; strategi; Defender; Prospector; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Control package och strategi – dess samverkan i stora svenska aktiebolag Seminariedatum: 2011-01-14 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Erik Axelsson, Andreas Eklund, Eric Larsson Handledare: Johan Dergård, Rolf Larsson Syfte: Syftet är att undersöka relationen mellan utformningen av svenska aktiebolags control package och dess tillämpade strategi. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och tillämpar en kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Arestad; Christine Hillestad; Johan Pålsson; Daniel Varaona; [2009]
  Nyckelord :Avreglering; prissättning; monopol; inträdesbarriärer; Banverket; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen Seminariedatum: 01-06-2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Carl Johan Arestad, Hilde C. Hillestad, Johan Pålsson, Daniel Varaona Handledare: Rolf Larsson, Olof Arwidi Nyckelord: Avreglering, prissättning, monopol, inträdesbarriärer, Banverket. LÄS MER