Sökning: "Johan Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Johan Sandström.

 1. 1. Fallpreventiv träning med mobilapplikation : Påverkar träningsmängden benstyrka, balans, hälsorelaterad livskvalité och fallrädsla?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johan Moberg; Oskar Sandström; [2021]
  Nyckelord :fall prevention; training; older people; community dwelling; leg strength; balance; fear of falling; health realted quality of life; mobile application; dosage; fallprevention; träning; äldre personer; ordinärt boende; benstyrka; balans; fallrädsla; hälsorelaterad livskvalité; mobilapplikation; dosering;

  Sammanfattning : Introduktion  Fallolyckor är den vanligaste typen av olycka hos äldre personer och det finns behov av nya fallpreventiva åtgärder där fysisk träning med mobilapplikation är en möjlighet. Syftet med studien var att undersöka om träningsmängden påverkar effekten av ett års fallpreventiv träning med mobilapplikation för äldre personer i ordinärt boende mätt i funktionell benstyrka, upplevd balans och benstyrka samt fallrädsla och hälsorelaterad livskvalité hos äldre personer. LÄS MER

 2. 2. ”Gemenskapen är evig” : Om användning av samtida skönlitteratur i religionskunskapen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Isabelle Sandström; [2021]
  Nyckelord :Laestadianism; Lars Levi Laestadius; Karin Smirnoff; gemenskapen; skönlitteratur; religionskunskap; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka huruvida Karin Smirnoffs bok Vi forupp med mor från 2019 kan användas i gymnasieundervisningen som exempel på en bok somillustrerar en laestadiansk rörelse i dagens Sverige. Detta har gjorts genom en litteraturstudie,där företeelser i Vi for upp med mor har jämförts med liknande händelser berättat av Maj-LisPalo i hennes bok Sommarsvalor och vintermesar – en bok om att leva i den laestadianskaväckelserörelsen idag från år 2000. LÄS MER

 3. 3. Effektmått vid jämförelse avanvändbarhetsutvärderingsmetoder: En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hampus Andersson; Johan Sandström; [2021]
  Nyckelord :människa-datorinteraktion; användbarhet; användbarhetsutvärderingsmetoder; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Användbarhet är ett viktigt koncept inom människa-datorinteraktion. Ett system som påvisar användbarhet, eller användbara egenskaper, kan potentiellt komma att uppskattas av de tänktaanvändarna. För att säkerställa att ett system är användbart, utvärderas systemet ofta med hjälpav användbarhetsutvärderingsmetoder (UEMs). LÄS MER

 4. 4. Interaktiv datavisualisering på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Sandström; [2020]
  Nyckelord :datavisualisering; informationsvisualisering; diagram; mobil; mobila enheter;

  Sammanfattning : Data is an incredibly resourceful commodity these days, but it has to be analyzed before it becomes really valuable. Visualizations add a layer of abstraction, making the data more presentable and easier to analyze – a much needed tool with the emergence of Big Data. LÄS MER

 5. 5. Prediction of life durability in friction for wet clutches of DCT gearboxes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lars-Johan Sandström; [2020]
  Nyckelord :wet clutch; DCT; Gearbox; Durability; Friction; Life; Dual Clutch Transmission;

  Sammanfattning : Many new cars are equipped with automatic transmissions. These gearboxes often have a dual clutch transmission (DCT) that has a built-in wet clutch. The lubricants used in these gearboxes is often very advanced because it must take care of two systems, the wet clutch and the gears. There is always a strive to make the drain intervals longer. LÄS MER