Sökning: "Johan Simm Lindbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Simm Lindbäck.

  1. 1. Smarta elnät i Sverige : Energibranschens förutsättningar och förväntningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Johan Simm Lindbäck; [2012]
    Nyckelord :smart grid; electricity market; regulation; discourse analysis; case study; market entry; smarta elnät; elmarknad; reglering; diskursanalys; fallstudie; inträde på marknaden;

    Sammanfattning : The need for a more efficient electrical grid has made the smart grid concept popular in recent years. The aims of this study are to identify the conditions in Sweden for implementing a smart grid and to analyse the opinions of stakeholders. LÄS MER