Sökning: "Johan Vintén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Vintén.

  1. 1. Organisationskultur ur säkerhetsperspektiv : en fallstudie utifrån Cultural Theory

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Christian Månsson; Johan Vintén; [2007]
    Nyckelord :cultural theory; godshantering; hierarki- och integrationsmodell; säkerhetsmedvetande;

    Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to identify differences and similarities, regarding security, in two goods terminals in an organisation in the transport and goods sector. In this thesis we use Cultural Theory as an analytical instrument to investigate organizational culture, as seen from a security perspective. LÄS MER