Sökning: "Johan Westermark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Westermark.

 1. 1. Att vara man och sjuksköterska i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Ekberg; Johan Westermark; [2018]
  Nyckelord :manlig sjuksköterska; omvårdnad; upplevelse; vårdande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser att vara man och sjuksköterska i hälso- och sjukvård. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. LÄS MER

 2. 2. Det efterfrågade ledarskapet : En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Jedborg; Sofia Westermark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM ledarkriterier”. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer i val av dagligvarubutik : En kartläggning av handelsmönstret hos studenter vid Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Westermark; Jens Karlsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER