Sökning: "Johan Wikman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Wikman.

 1. 1. Software based memory correction for a miniature satellite in low-Earth orbit

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :John Wikman; Johan Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Software based memory correction; DRAM; Reed-Solomon; Hamming; CubeSat; Low-Earth Orbit; MIST;

  Sammanfattning : The harsh radiation environment of space is known to cause bit flips in computer memory. The conventional way to combat this is through error detection and correction (EDAC) circuitry, but for low-budget space missions software EDAC can be used. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet ur patientperspektiv : En kvantitativ granskning av Patientnämndens fall rörande patientsäkerhet 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Wikman; Johan Höglund; [2016]
  Nyckelord :Self reporting; Patients advisory committee; Patient safety; care injury; Självrapportering; Patientnämnden; Patientsäkerhet; Vårdskada;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientnämnden är en förtroendenämnd dit patienter och anhöriga kan vända sig för att lämna synpunkter och klagomål på den vård de mottagit. Patientnämnden arbetar bland annat med att sammanställa de inkomna ärendena och återkopplar tillbaka till hälso- och sjukvården för att främja patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Att belysa upplevelser hos närstående till schizofrena.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karl Johan Olovsson; Erik Wikman; [2009]
  Nyckelord :Börda; Coping; Känslor; Litteraturstudie; Närståendevård; Schizofreni;

  Sammanfattning :     Schizofreni är en psykotisk störning som drabbar knappt en procent av den vuxna befolkningen. En börda för hela familjen uppstår när en familjemedlem insjuknar i schizofreni. Syftet var att belysa närståendes upplevelser och hantering av att leva med en schizofren person, samt vilket eventuellt stöd de var i behov av. LÄS MER

 4. 4. Överföring som utföring : Det sekventiella frambringandet av en värld i ett uppgiftsorienterat samtal

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Wikman; [2009]
  Nyckelord :Samtal; Enaktionism; Etnometodologi; Samtalsanalys;

  Sammanfattning : Enaktonism erbjuder ett alternativ till den klassiska kognitionsvetenskapens informationsbehandlingsmodell. Istället för att se kognition som representation av en värld "där ute" ses det som frambringandet av en värld genom livsprocessen själv, oskiljaktigt från en biologisk och social historia. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av energiåtgång och emissioner för olika persontransportslösningar i Stockholm stad

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Blomberg; Johan Wikman; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis sets out to compare the different public transport modes in Stockholm city.Both energy consumption and air pollution are compared. The chosen transport methods are car,bus and metro.Traditionally the rail industry has had environmental arguments as a strong competitiveadvantage when it comes to passenger transportation. LÄS MER