Sökning: "Johan Winther"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Winther.

 1. 1. Den här tatueringen definierar mig (inte) : En studie av de diskurser som omgärdar den allt populärare praktiken tatuering

  Kandidat-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Nohrén; [2013]
  Nyckelord :tattoo; body modification; discourse analysis; representations; interviews; tatuering; kroppsmodifikation; diskursanalys; representationer; intervjuer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de diskurser som kan formuleras kring hur tatuerade personer talar om sig själva och om tatueringskonsten, utifrån en diskursanalytisk studie av intervjuer i Scandinavian Tattoo Magazine. Uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk är byggt kring Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips diskursteoretiska begreppsbygge, som i sig framförallt grundas i Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalytiska begrepp. LÄS MER

 2. 2. Nivågruppering i matematik : En studie om lärares inställning till nivågrupperad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Winther; Erik Granström; [2009]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; högstadiet; undervisning; differentiering;

  Sammanfattning : Nivågruppering är ett väldebatterat ämne när det gäller hur man bör organisera undervisningen på bästa sätt. I matematikämnet har det historiskt varit vanligt att nivågruppera (exempelvis genom allmän och särskild kurs). Vi tror att lärarens roll för hur väl nivågrupperad undervisning fungerar är helt avgörande. LÄS MER