Sökning: "Johan Wirzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Wirzén.

  1. 1. "Det får inte vara High Chaparral, liksom!" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Johan Wirzén; [2018]
    Nyckelord :fenomenografi; kvalitativ intervju; kvalité i pedagogisk kontext; systematiskt kvalitetsarbete; redskap i pedagogisk kontext; styrning;

    Sammanfattning : ABSTRACT Johan Wirzén We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work Pages: 40 This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. LÄS MER