Sökning: "Johan karlsson uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johan karlsson uppsala.

 1. 1. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 2. 2. Hej Schweiz! : En intervjustudie om integrerad modersmålsundervisning, dess metodik samt förutsättningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kvalitativ intervju; flerspråkighet; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Skolverket har i många år förespråkat ett arbetssätt som integrerar modersmålsundervisningen iden ordinarie förskoleverksamheten. Trots detta har begreppet integreradmodersmålsundervisning förblivit relativt okänt, och många förskollärare saknar den kompetenssom krävs för ett sådant arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Tribological testing of top hammer drill buttons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Carl Johan Hassila Karlsson; [2016]
  Nyckelord :tribology; wear; cemented carbides; WC-Co; sandstone; granite; rock drilling; top hammer drilling; wear test; friction;

  Sammanfattning : In the present work further modifications are implemented to an existing test setup for the evaluation of the wear of cemented carbide drill buttons in rock drilling applications. The test setup has been evaluated in previous diploma works, which has shown that the test successfully mimics the wear seen in rock drilling applications. LÄS MER

 4. 4. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Nyregionaliseringen i Sverige : Social, ekonomisk eller politisk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karlsson Johan; [2016]
  Nyckelord :Nyregionalisering; social region; ekonomisk region; politisk region; Stockholm-Mälarregionen; Västra Götalandsregionen; Region Skåne;

  Sammanfattning : .... LÄS MER