Sökning: "Johan karlsson uppsala"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden Johan karlsson uppsala.

 1. 6. Efficient use of Multi-core Technology in Interactive Desktop Applications

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Multi-core processors; parallelism;

  Sammanfattning : The emergence of multi-core processors has successfully ended the era where applications could enjoy free and regular performance improvements without source code modifications. This thesis aims to gather experiences from the work of retrofitting parallelism into a desktop application originally written for sequential execution. LÄS MER

 2. 7. Platsmarknadsföring i Uppsala och Knivsta kommun : Platsen som varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Place branding; Samhällsplanering; Varumärkesbildning; Evenemang;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnesområdet platsmarknadsföring. Syftet är att studera hur platsmarknadsföring används av Uppsala och Knivsta kommun i praktiken. En analys av teorin, som mestadels är tagen från Ashworth (2009) och Jansson & Power (2006), kommer göras för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 3. 8. Det är bara en bokstav : En studie om hur elever upplever betyg och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Karlsson; Daniel Larsson; [2014]
  Nyckelord :Skola; intervju; betyg; bedömning; motivation;

  Sammanfattning : I studien studeras elevernas upplevelser av betygssättning och hur deras motivation och prestation påverkas av betyg. Studien baseras på nio elevintervjuer som kompletteras med tre lärarintervjuer för att visa på likheter och skillnader i deras upplevelser av betyg och bedömning. LÄS MER

 4. 9. Development and Standardization of a "Failure". : Ericsson and the Video Telephone in the 1970's.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Johan Karlsson; [2010]
  Nyckelord :telecommunication; innovation; social construction of technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Ju fler desto bättre? : En kvantitativ studie om gruppstorlekens betydelse för elevers prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :John Jingåker; Johan Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; gruppstorlek; elevers färdighetsutveckling; aktivitet; koncentration;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka huruvida elevers färdighetsutveckling i matematik, aktiva deltagande och koncentrationsförmåga påverkas av olika gruppstorlekar då undervisningen är förlagd utomhus. Vi har försökt besvara detta med hjälp av forskningsdesignen undervisningsförsök, där vi har använt diagnoser, observationer och strukturerade intervjuer med elever. LÄS MER