Sökning: "Johanna Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Johanna Åkesson.

 1. 1. Patienters upplevelse av att vårdas under tvång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Brattefelt; Johanna Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas ca 12 000 personer genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som vårdas under LPT fråntas tillfälligt autonomi och integritet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under tvång. LÄS MER

 2. 2. Fritidspersonals syn på specialpedagogik samt inkludering i deras fritidspedagogiska verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linnéa Persson; Johanna Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på kunskap om hur fritidspersonal uppfattar vad specialpedagogisk verksamhet är för dem, i relation till hur fritidshemmets pedagogiska verksamhet ser ut. Vi har velat få ta del av hur fritidspersoanl säger sig arbeta utifrån deras tolkning av specialpedagoisk kunskap i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Digitala tidsbokningar i sjukvården : Identifiering av brister och förbättringsförslag för en effektivare tidsbokningsprocess

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Johanna Åkesson; Josefine Ågren; [2020]
  Nyckelord :Digital appointment booking; women’s health care; health care; scheduling; 1177; forecast; coordination; efficiency; Digitala tidsbokningar; kvinnohälsovård; hälso- och sjukvård; schemaläggning; 1177; prognoser; samordning; effektivitet;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att kartlägga hur digitala tidsbokningar i sjukvården används i nuläget, identifiera brister och ta fram förbättringsförslag för att skapa en effektivare tidsbokningsprocess. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar formulerats: 1. Hur används digitala tidsbokningar i nuläget? 2. LÄS MER

 4. 4. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Röd, gul eller blå - hur är man då? : En explorativ ansats till att identifiera och kartlägga stereotypa föreställningar kring politiska ideologier i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joel Wester; Johanna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Stereotyper; ideologi; värme; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att med en explorativ ansats identifiera och kartlägga stereotypa föreställningar mot de tre rådande politiska blocken inom svensk politik – det Röda, det Blå och det Gula blocket. Stereotypa föreställningar operationaliserades utifrån två utvärderande dimensioner, värme och kompetens, dragna från The Stereotype Content Model. LÄS MER