Sökning: "Johanna Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johanna Åkesson.

 1. 1. Digitala tidsbokningar i sjukvården : Identifiering av brister och förbättringsförslag för en effektivare tidsbokningsprocess

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Johanna Åkesson; Josefine Ågren; [2020]
  Nyckelord :Digital appointment booking; women’s health care; health care; scheduling; 1177; forecast; coordination; efficiency; Digitala tidsbokningar; kvinnohälsovård; hälso- och sjukvård; schemaläggning; 1177; prognoser; samordning; effektivitet;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att kartlägga hur digitala tidsbokningar i sjukvården används i nuläget, identifiera brister och ta fram förbättringsförslag för att skapa en effektivare tidsbokningsprocess. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar formulerats: 1. Hur används digitala tidsbokningar i nuläget? 2. LÄS MER

 2. 2. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2017]
  Nyckelord :ungdomar; tjejer; fysisk aktivitet; spontanidrott; genus; jämställdhet; aktivtetsyta; näridrottsplats;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektur och fysisk planering påverkar det offentliga rummets utformning och därmed hur människorna i staden lever sina liv. Fokus för uppsatsen har varit att studera hur den offentliga miljön används av ungdomar eftersom det finns studier som visar på stora könsskillnader i nyttjandet av näridrottsplatser, där killar är starkt överrepresenterade (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 2012). LÄS MER

 4. 4. Styrande barn 2016. "Du får inte stå i soffan sådär!"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; individ; institution; kollektiv; makt; normer; regler; styrning;

  Sammanfattning : Studien handlar om att synliggöra den styrning som barnen använder mot varandra för att följa förskolans regler och normer. Frågeställningarna för att konkretisera syftet är; hur styr barnen varandra då de blir avbrutna för att påbörja en annan aktivitet? och hur uttrycker barnen motstånd då reglerna är tydliga? Utifrån begreppen makt och styrning som verktyg har jag i analysen gjort ett försök att synliggöra styrningen barnen emellan. LÄS MER

 5. 5. "Vi har ju ett stort behov av att kategorisera människor..." - En kvalitativ studie om bemötandet av transpersoner inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Åkesson; [2015]
  Nyckelord :könsnormer; queer; socialtjänsten; transpersoner; bemötande;

  Sammanfattning : Socialtjänsten ska vara en myndighet som ger service och hjälp av god kvalitet till alla människor. Det ska vara rättvist och inkluderande. Det är den socialtjänstens ansvar att följa detta och arbeta med en inbjudande karaktär så att alla i samhället kan känna sig välkomna till socialtjänsten. LÄS MER