Sökning: "Johanna Åström Kajsa Wissel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Åström Kajsa Wissel.

  1. 1. Att leva med hjärtsvikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
    Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER