Sökning: "Johanna Öjerstav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Öjerstav.

  1. 1. Hur passar Lean i vården?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Jessica Fong; Johanna Öjerstav; [2012]
    Nyckelord :Lean; Hälso- och sjukvården; Offentlig sektor; Lean Healthcare; Effektivitet; Framgångsfaktorer; Utmaningar;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att ta reda på hur Lean passar i vården genom att studera framgångsfaktorer och kartlägga eventuella utmaningar samt att ge en ökad förståelse för vårdens Leanarbete.Metod:För att uppnå syftet med studien lämpar sig en kvalitativ metodinriktning bäst. LÄS MER