Sökning: "Johanna Almqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Almqvist.

 1. 1. It’s time for Africa: Opportunities and Challenges for Social Entrepreneurs in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jessica Almqvist; Johanna Thulin; [2018-07-03]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Opportunity identification; Knowledge; Sub-Saharan Africa; Challenges;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Intern kontroll: En fallstudie på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Almqvist; Malin Hammerin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; The three Lines of Defence; Chaos theory; Trafikverket; Authority.; Intern kontroll; COSO; Ansvarslinjer; Kaosteorin; Trafikverket; Myndighet.;

  Sammanfattning : Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger degree of security. LÄS MER

 3. 3. "Men jag ska inte klaga, det är ju mitt val" : En studie av projektifieringens diskurs och dess konsekvenser för kulturarbetaren och kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Melin; Alathea Evans; [2015]
  Nyckelord :Neoliberalism; governmentality; biopolitics; New Public Management; project management; ekonomization; cultural worker; cultural policy; freedom of choice; nyliberalism; styrmentalitet; biopolitik; New Public Management; projekt; ekonomisering; kulturarbetare; kulturpolitik; valfrihet;

  Sammanfattning : Kulturlivet har liksom alla delar av samhället kommit att i allt högre grad legitimeras i ekonomiska termer. Denna utveckling kan beskrivas i termer av en ekonomisering av samhället. LÄS MER

 4. 4. "Hatet och politiken" : Feministiska och antifeministiska argumentationsgrunder i nutida svensk debatt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Johanna Almqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför utomhuspedagogik? ­ slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Almqvist; Jan Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; rörelse i lärandet;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med undersökningen är att väga utomhuspedagogikens för- och nackdelar mot varandra, för att utröna deeventuella vinster utomhuspedagogiken kan tillföra skolan.HuvudfrågaVarför utomhuspedagogik?- slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?Metod och materialSom metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och analys av tidigare forskning samt skolansstyrdokument. LÄS MER