Sökning: "Johanna Bergdahl Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Bergdahl Mårtensson.

  1. 1. ”Man borde inte få betyg i idrotten, för det är mer typ leka och ha kul” : En studie om betygssättning och bedömning i idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Johanna Bergdahl Mårtensson; [2013]
    Nyckelord :betyg; bedömning;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur lärare och elever ser på betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa och hur lärarens planering påverkas av betyg och bedömning. Min frågeställning var:– Hur tänker lärare i idrott och hälsa kring betyg och bedömning?– På vilka sätt menar lärare att betygssättningen påverkar planeringen av ämnet idrott och hälsas innehåll?– Vilken kunskap har eleverna om betyg? MetodJag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att komma mitt forskningsområde in på djupet. LÄS MER