Sökning: "Johanna Bertils"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Bertils.

  1. 1. Att se behov som andra missar : En kvalitativ fallstudie om hur ett företag har etablerat sig på en konkurrensutsatt marknad

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Johanna Bertils; Linnea Dinesen; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att företagets differentieringsstrategier har utgått från marknadsföringsmixen, STP-processen, värdeskapande, differentiering, relationsmarknadsföring & word of mouth, upplevelsebaserad marknadsföring och datadriven        marknadsföring. Förutom dessa faktorer har även företagets kultur och affärsidé varit en bidragande faktor till framgång. LÄS MER