Sökning: "Johanna Brunskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Brunskog.

  1. 1. ”Om jag inte orkar lyssna på det, hur sjutton ska de orka leva med det” - en kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att möta klienter i kris

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Johanna Brunskog; Elin Axén; [2021-05-31]
    Nyckelord :kris; emotionellt arbete; coping; socialt arbete; känslohantering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka och förstå socionomers upplevelser och hanteringssätt i mötet med människor kris. Detta gjordes utifrån verksamheter som bemöter denna målgrupp. En kvalitativ metod användes varav semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter. Empirin analyserades genom tematisk analys. LÄS MER