Sökning: "Johanna Brunzell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Brunzell.

  1. 1. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
    Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

    Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER