Sökning: "Johanna Cavell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Cavell.

  1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Johanna Cavell; [2019]
    Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

    Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER