Sökning: "Johanna Corneliusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Corneliusson.

  1. 1. Råa bostadsrätters förenlighet med gällande lagstiftning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Johanna Corneliusson; [2020]
    Nyckelord :Fastighetsrätt; bostadsrätt; köprätt; fastighetstillbehör.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER