Sökning: "Johanna Dahalqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Dahalqvist.

  1. 1. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
    Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER