Sökning: "Johanna Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Johanna Dahlberg.

 1. 1. Installation av en ackumulatoratank på Sandvik Coromant i Gimo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Maria Dryagina; Agnes Dahlberg; Jakob Brisback; Dena Azarang; Johanna Gustavsson; Filippa Norrman; August Broberg; [2022]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Ackumulatortank; Termodynamik;

  Sammanfattning : Sandvik Coromant in Gimo wants to implement an accumulator tank to reduce their usage of fossil fuelsand therefore lessen their climate impact. The system implemented at the moment is dimensioned fortemperatures down to -14◦C, but at lower temperature the system cannot meet the demands. That is whenthe industry needs to use oil as backup. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av elever med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Dahlberg; Sophia Montero Morote; [2021]
  Nyckelord :Student health team; Family; Counsellor; Mental Health; School nurse; Elevhälsa; Familj; Kurator; Psykisk ohälsa; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan år 2000 har andelen barn i åldrarna 6–15 år som erhåller vård vid psykiatrisk inrättning stadigt ökat. Upptäckten av psykisk ohälsa hos barn är beroende av att människor i barnets närhet såsom föräldrar, sjukvård eller skola noterar ett ökat behov av stöd. LÄS MER

 3. 3. Svenska mikroföretagares upplevelse av mobila betalningar : Hur mobilanpassade är företagens betalningar i ett land där mobila betalningar är vanligare än kontantbetalning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johanna Ewerbring; [2021]
  Nyckelord :Mobile payments; corporate payments; B2B payments; micro-enterprises; digitized payments; in-app payments.; Mobila betalningar; företagsbetalningar; B2B-betalningar; mikroföretag; digitaliserade betalningar; betalningar i app;

  Sammanfattning : Svenska folket gör allt fler mobila betalningar, (Riksbanken, 2020), men trotsbeteendeförändringen som privatperson tycks situationen för svenska företag vara enannan. Näringsdepartementet (2021) konstaterar att svenska företag är kvar i analogabetalningsprocesser, en tes The World Payment Report (2020) stämmer in i samtidigt somde konstaterar att digitaliserade affärsmodeller kring B2B-betalningar förutspås ha storutvecklingspotential. LÄS MER

 4. 4. Stöd till föräldrar med autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :disability; parents; support; autism spectrum disorder; difficulties; possibilities;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what kind of support a parent with autism spectrum disorder receives from the municipality and further the purpose was investigate which possibilities and difficulties professionals are experience in their work with these parents. To answer this subject empirical material was collected with a qualitative method in form of four semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Kan kallet hållas varmt? : En kvalitativ studie om de motiv som driver individer att söka sig till sjuksköterskeyrket och vilka motiv som får dem att stanna kvar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nina Dahlberg; Johanna Hanson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; driv; kall;

  Sammanfattning : Det har genomförts många studier på sjuksköterskors arbetsvillkor och arbetsförhållanden, men motiv till varför de söker sig till och stannar kvar i yrket är ett relativt outforskat territorium. En kvalitativ intervjustudie med 6 sjuksköterskor genomfördes där datainsamlingen resulterade i fem teman: “Faktorer som påverkar yrkesvalet”, “Det som uppskattas i yrket”, “Betydelse”, “Det som inte uppskattas i yrket” och “Samhörighet”. LÄS MER