Sökning: "Johanna Dahlqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Dahlqvist.

 1. 1. A Race to the Top in the Era of Artificial Intelligence - A Qualitative Study examining challenges & opportunities for small and medium sized Swedish companies in AI adoption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Dahlqvist; Olivia Pivén; [2020-07-22]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Technology Innovation Diffusion; Digitalization; Strategic management; Change management; Culture of innovation; Innovation management;

  Sammanfattning : Background & Purpose:This study focuses on challenges to AI adoption in small- and medium sized enterprises (SMEs)in Sweden, as well as solutions to these challenges. The background, and the reason for studyingthe topic, lies in Sweden’s stated vision of becoming one of the world leaders in adopting thepowers of Artificial Intelligence (AI). LÄS MER

 2. 2. Hur bemöts unga vuxna med ångestproblematik? : En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelser av bemötandet när de söker hjälp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Jenny Dahlqvist; Johanna Erkendal; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ångest; bemötande; unga vuxna; genus.;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan i form av ångest ökar och är överrepresenterad i åldrarna 16–29 år. I och med ökningen av psykiska besvär sätts det också en press på vården och hur patienter tas emot. Ett första intryck är bemötandet, något som kan tänkas vara avgörande för att få så bra hjälp som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Ledare – varför just du? En studie om naturligt ledarskap och ledarskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annakarin Dahlqvist; Johanna Moqvist; [2012-07-04]
  Nyckelord :Ledare; ledarskapsutveckling; The Trait Theory; The Five Factor Model; The Situational Theory; omgivningsfaktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Chefen en god förälder? : -En lokal studie om förväntningar på chefer inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Emma Dahlqvist; Johanna Fermskog; [2007]
  Nyckelord :förväntningar; chef; ledare; medarbetare;

  Sammanfattning : Våra forskningsfrågor har handlat om vilka förväntningar chefer och medarbetare har på chefsrollen inom kommunal äldreomsorg - vilka likheter och skillnader som finns mellan chefer och medarbetare och vad det får för eventuella konsekvenser. Syftet var att förstå vilka förväntningar medarbetarna i en offentlig äldreomsorgsorganisation i tre kommuner i Småland har på sin chef samt vad enhetschefen har för förväntningar på sin roll inom äldreomsorgen. LÄS MER