Sökning: "Johanna Dahlvid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Dahlvid.

  1. 1. Att våga säga ja istället för nej : Förskollärares tankar kring små barns inflytande i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Maria Dahlvid; Johanna Hedlund; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka hur förskollärare ser på små barns inflytande i verksamheten, med betoning på barn mellan 1-3 år. Här beskrivs förskollärares synsätt på små barns inflytande, deras tankar kring möjligheter och hinder med att små barn tillåts inflytande. LÄS MER