Sökning: "Johanna Gancarz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Gancarz.

  1. 1. Barn med utvecklingsförsening i förskolan : – en kvantitativ undersökning kring förskollärares arbete

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Emma Thorén; Johanna Gancarz; [2007]
    Nyckelord :förskola; barn med utvecklingsförsening;

    Sammanfattning : Synen på barn med utvecklingsförsening har förändrats genom tiderna, från att ha ansetts av samhället vara obildbara till att få rätt till att leva ett vanligt liv. Barn med utvecklingsförsening har tidigare varit segregerade till särförskolor, idag har de rätt till plats inom den kommunala förskolan. LÄS MER