Sökning: "Johanna Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Johanna Gustafsson.

 1. 1. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteratur som ett läromedel i religionsundervisning : En strukturerad litteraturstudie med fokus på F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hilda Friström Walch; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barnlitteratur kan användas som ett redskap i religionsundervisning och vilka material som används i religionsundervisning idag. Studien är ett konsumtionsarbete och tidigare forskning har granskats genom en innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger : hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Gustafsson; Miranda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; föräldraperspektiv; hämtning; kommunikation; relationellt perspektiv; samverkan; samvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. LÄS MER

 4. 4. En näring i kris? : -en studie om besöksnäringens motståndskraft mot pågående Corona-pandemi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Resilience; the tourism system; pandemic; tourism industry; mobility.; Motståndskraft; turismsystemet; pandemi; besöksnäringen; mobilitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skönja vilken motståndskraft aktörer inom besöksnäringen i Karlstad, har mot pågående Corona-pandemi. De deltagande aktörerna arbetar inom sektorerna hotell-restaurang, event, transport samt offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Internal Employer Branding - A One Way Street or a Highway of Opportunities?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gustafsson; Johanna Lager; Lovisa Wengblad; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization Identity; Organizational Culture; Employer Branding Framework; Employer Brand Loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER