Sökning: "Johanna Hörberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hörberg.

  1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
    Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER