Sökning: "Johanna Heinänen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Heinänen.

  1. 1. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
    Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER