Sökning: "Johanna Heinemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Heinemo.

  1. 1. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
    Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

    Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER